Slovníček nizozemštiny / holandštiny

Základní fráze

Dobrý den – Goeden dag [chuden dag]
Dobré ráno – Goeden morgen [chuden mórche]
Dobré odpoledne – Goeden middag [chuden midach]
Nashledanou – Dag/Tot ziens [dách/tot zíns =]
Jmenuji se… – Mijn naam is… [mejn nám is…]
Promiňte – Pardon [párdon]
Prosím – Alstublieft [alstyblíft]
Děkuji – Dank u [dank y]
Ano/Ne – Ja/Nee [ja/né]

O jazyku

Nerozumím – Ik begrijp het niet. [Ik bechrejp het nít]
Mluvíte – Spreekt [sprékt]
anglicky/němec­ky/francouzsky? – U Engels/Duit­s/Frans? [y englsdöyts/frans]

Běžné dotazy a přání

Můžete mi pomoci? – Kunt U mij helpen? [kynt y mej helpe?]
Je zde…? – Is hier…? [Is hír…?]
Hledám… – Ik zoek… [ik zuk…]
Chtěl bych… – Ik wil graag [ik vil chrách…]
Chci vyměnit… – Ik wil graag wisselen… [ik vil chrách visele]
Kolik to stojí? – Hoeveel kost dat? [Huvél kost dat]
Kde jsou toalety? – Waar zijn de toiletten? [Vár zejn d toalete]
Mohu platit kreditní kartou? – Mag ik met credit card betalen? [mach ik met d kredit kárt betále]

Popis

Pán/Paní – Meneer/Mevrouw [menér/mefrau]
Velký/Malý – Groot/klein [chrót/klejn]
Starý/Nový – Oud/nieuw [aud/ňjů]
Vlevo/Vpravo – Links/rechts [links/rechts]
Nahoru/Dolů – Naar boven/naar beneden [nár bófe/nár benéde]
Zavřeno/Otevřeno – Dicht/open [dicht/ópe]
Horký/Studený – Warm/koud [varm/kaud]

Čas

Kolik je hodin? – Hoe laat is het? [hu lát is het]
Hodina – Uur [ýr]
Včera/Dnes/Zítra – Gisteren/Vanda­ag/Morgen [histere/fandách/mor­che]
Den/Týden/Měsíc/Rok – Dag/week/maand/jaar [dach/vék/mánd/jár]
Pondělí – Maandag [mándach]
Úterý – Dinsdag [dinsdach]
Středa – Woensdag [vunsdach]
Čtvrtek – Donderdag [dondrdach]
Pátek – Vrijdag [frejdach]
Sobota – Zaterdag [zatrdach]
Neděle – Zondag [zondach]

Turismus

baan – cesta
binnen – uvnitř
bloem – květina
brug – most
buiten – venku
eiland – ostrov
gracht – kanál
groot – velká, obrovský
haven – přístav
hoek – rok, na rohu
huis – dům
kapel – kaple
kerk – kostel
laan – ulice, třída
molen – mlýn
noord – sever
oost – východ
oud – starý
plein – náměstí
toren – tower
west – západ
zuid – jih
poldr – mlýn
gracht – zeď

Ve městě

Plán (města) – Plattegrond van… [platechrond fan]
Jede se tudy do…?- Is dit de weg naar…? [Is dit d vech nár…?]
Objížďka – Omleiding [omlejding]
Nádraží – Station [stacijón]
Letiště – Luchthaven [lychthafe]
Jednoduchou jízdenku do…- Enkele reis naar… [enkele rejs nár…]
Zpáteční do…- Retour naar… [rirtúr nár]
Cyklisté – Fietsers [fícers]
Chodci – Voetgangers [futchangers]
Telefonní budka – Telefooncel [telefónsel]
Nemocnice – Ziekenhuis [zíkehöys]
Lékárna – Apotheek [apoték]
Lékař/Zubař – Arts/Tandarts [arc/tantarc]
Pošta – Postkantoor [postkatór]
Poštovní schránka – Brievenbus [brívebys]
Známky – Postzegels [postzéchls]
Pohled/Dopis do Čech – Ansichtkaart/brief naar Tsjechië [anzichtskárt/bríf nár čechije]

V restauraci a v obchodě

Snídaně/Oběd/Ve­čeře – Ontbijt/Lunch/Din­ner [ontbejt/lanč/dinr]
Potraviny – Levensmiddelen [léfensmidele]
Chléb – Brood [brót]
Máslo – Boter [bótr]
Sýr – Kaas [kás]
Mléko – Melk [melk]
Zmrzlina – Ijsje [ejšje]
Minerálka – Spa, Mineraalwater [spá, minerálvátr]
Jídelní lístek, prosím – Menukaart, alstublieft [menykárt, alstyblíft]
Účet – De rekening [d rékening]
Sklenice/láhev – Glas/fles [chlas/fles]
Dali bychom si červené, bílé víno – Wij willen graag rood, wit wijn [vij vile chrách ród, vit vejn]
Pivo/vodu/džus – een pilsje, bier/water, spa/sap [en pilšje, bír/vátr, spá/sap]
Kávu /s mlékem/se šlehačkou – Een kopje koffie/met melk/met slagroom [en kopje kofí/met melk/met slachróm]
Mohu kouřit? – Mag ik roken? [mach ik róke?]

Číslovky

0 nul nyl
1 een én
2 twee tvé
3 drie drí
4 vier vír
5 vijf fejf
6 zes zes
7 zeven zéfe
8 acht acht
9 negen néve

10 tien tín
11 elf elf
12 twaalf tválf
13 dertien dertín
14 veertien fértín
15 vijftien fejftín
16 zestien zestín
17 zeventien zéfntín
18 achttien achtín
19 negentien néchentín

20 twintig tvintech
30 dertig dertech
40 veertig fértech
50 vijftig fejftech
60 zestig zestech
70 zeventig zéfntech
80 tachtig tachtech
90 negentig néchntech
100 honderd hondrd